பார்வை போதும்

பாவையின் பார்வை ஒன்று எனக்கு போதும்

எல்லையில் சீனர்களை எதிர்த்து நின்று கொன்றுவிட

கரோனாவை பயமின்றி எதிர்கொள்ள

திரும்ப வந்து அவளைப் பார்த்து பார்த்து பூரிக்க

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s