நான் வியக்கிறேன்

கவனமான நடை
தலையிலே எடை
மனதிலே சுமை
இத்துடன் ஆடு நான்கு
மாடு இரண்டு
உன்னுடன் நீ கூட்டிப்போக

ஒரு பொழுதில் பலபணிகள் அது இருக்க
நீ சலனமின்றி
சேலையை தூக்கி இடையில் சொருகி
அமைதியாக நடந்த படி அதை முடிக்க

உன் திறமை  உன் பொறுமை
அதைக்கண்டு நான் வியக்கிறேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s