#ஊரடங்கு

பூக்கள் மலர்ந்து இருக்க
கடவுளும் கேட்பதில்லை
மனிதனும் பறிப்பதில்லை
வண்டுகளும் தீண்டுவதில்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s