ஓர் ஆசை

நீ மிதித்த நீர்
ஆவியாய் மாறி
மேகமாக  நின்று
மழையாய் திரும்பும்போது
அதில் நான் நனைய வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s