இரு ஆடுகள்

அன்பே நேரம் அதிகமில்லை
முட்டி விடு
முத்தமிடு
அன்பைக் கொட்டி விடு

மனிதர்கள் நம்மிடம் நிறவெறி பார்ப்பதில்லை

நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால்
வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருப்போம்
ஒரே பிரியாணியில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s