எடுப்பது கொடுக்கப்படுகிறது

விதையது மரமாகி
காய்க்காத்து
அது பழமாகி
பழம் உணவாகி
உண்டவர் உணவு உரமாகி
உரம் விதையை மரமாக்கியது
இது ஒரு சுழற்சி

இங்கு எடுப்பது
இங்கேயே கொடுக்கப்படுகிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s