மலை

மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது
இருந்தபோதும் தடுமாற்றமின்றி
நிற்கும் மலை.

அதன் உறுதியைக்
கற்றுக்கொண்டால்

அதை வைத்து நம் மனதினை
வெற்றி கொண்டால்

நாம் தான் கடவுள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s