ஒரு நிமிட ஓவியம்

ஒரு நிமிட ஓவியம்

உட்பொருள் புரியவில்லை 
பல நிமிடங்கள் ஆகியும்

ஓ புரிந்தது 
ஒருவித புரியாத புரிதல்தான் 
நவீன ஓவியத்தின் தன்மை என்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s