உருகி நிற்கும்ஆடு.


வாயைத் திறந்து செய்துக்காட்டி
அதைப் புரிய வைக்க முயற்சிக்கும்
சிறு மங்கை காட்டும் அன்புதனில்
உருகி நிற்கும்
ஆடு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s