விட்டுவிட்டாள்

வயிற்றுப்பசி அறிவுப்பசி
இரண்டும் ஒருசேர தீர
பால் புட்டியுடன்
கணினி முன் விட்டுவிட்டாள் கண்ணனை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s