பூவே பூவே

என் அவன் வந்தான்
பூக்களைத் தந்து சென்றான்

முகர்ந்து பார்த்தேன்
மயக்கம் தந்தது

என் கண்கள் மூடின
இருந்தும் தெரிந்தான்
என்னுள் அவன்
என் நினைவெல்லாம் அவனாகி
நான் தடுமாற

என் பூவே பூவே
என்றான் அவன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s