பாதைகளும்தேடல்களும்

ஒரு பாதை முடியும்போது
ஒரு தேடல் துவங்குகிறது

ஒரு தேடல் துவங்கும்போது
ஒரு பாதை உருவாகிறது

பாதைகளும்
தேடல்களும்
எதை நோக்கி ?

அதைத் தேட
செல் உன்னுள்
அந்த ஒற்றைப் பாதையில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s