தினம் தினம்

தினம் தினம்
காகம் ஒன்று பறந்து வந்து
வீட்டின் முன் அது அமர்ந்து
உரிமையோடு குரலெழுப்பி
உணவுதனை பெற்றுப் போகும்

என்ன பந்தம் தெரியவில்லை
முன் சொந்தமா ? புரியவில்லை

தெரிய வேண்டாம் புரிய வேண்டாம்
தினம்  வந்து போகும் அந்த அன்பு போதும்
அதன் பசிக்கு உணவிட்ட திருப்தி போதும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s