தெரிந்தது, புரிந்தது

நான் உள்ளிருந்து வெளிநோக்கினேன்

தெரிந்தது, புரிந்தது
உள்ளும் வெளியும் எல்லாம் ஒன்றே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s