எங்குச் சென்றாய் சுனாமி அன்று

உன் நிழலைத் தாண்டவே கடல் அஞ்சுதே

நீ எங்குச் சென்றாய் சுனாமி அன்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s