நன்றி சொல்ல வந்தேன்

ராமர் அனுப்பி நன்றி சொல்ல வந்தேன்

நீ தூக்கிய சிறு கல்லும் உதவியது சீதை அவளைக் காண

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s