எழுந்து வா

உன்னையும் தாண்டி ஊருக்குள் வந்துவிட்டதே கரோனா
அதை விரட்ட வேண்டும் எழுந்து வா ஊருக்குள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s