பசுமை பரவட்டும்

பசுமை பரவட்டும்
இத்தரணி நிலைக்கட்டும்
அடுத்த தலைமுறையினரும் கண்டு வியக்கட்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s