ஆன்மிகம் – அறிவியல்

வானவில் வண்ணங்கள்
பறந்து செல்லும் பறவைகள்
மெல்ல நகரும் வெண்மேகங்கள்
நிலைத்து நிற்கும் அழகு மலைத்தொடர்கள்

இதையெல்லாம் படைத்தது யார்?
கேள்வி என்னுள் எழவே செய்கிறது

ஆன்மிகம் – அறிவியல்
விடை எங்கு ஒளிந்திருக்கிறது ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s