அவர்  எங்கே ?

அவர் வைத்த மரம் இருக்க
அவர் அமர்ந்த நாற்காலி இருக்க
அவர்  எங்கே ?
அவர் உயிர் பிரிந்து வெறும் சொல்லாகி
என் நினைவில் மட்டும் இருக்கிறார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s