எல்லாம் ஒன்றே.

படம்: திரு அய்யாரப்பன்

எல்லாம் ஒன்றே.

” நான், நீங்கள்,அவன், அவள், அது, இது எல்லாம் ஒன்றே ” என்று மத நூல்கள் கூறுகின்றனவே அது எப்படி ? என்று  அவன் அவரிடம் கேட்டான்

“எல்லாம் ஒன்று என்று எண்ணுவதால் உனக்கும் நன்மை பிறருக்கும் நன்மை ஆகையால் எல்லாம் ஒன்றே”என்று கூறி முடித்தார்.

முடிவு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s