மறு ஜென்மம்

எங்கள் கைகள் சுத்தமாச்சு 
சென்று வா கொரோனா

எங்கள்மனதை சுத்தப்படுத்த 
மறு ஜென்மம் எடுத்துவா  
கொரோனா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s