பயணம்

வாழ்க்கை பந்தயம் அல்ல
பிறரை மிதித்து முந்தி செல்ல

அது ஒரு பயணம்
பிறரை அரவணைத்து 
உடன் அழைத்து 
செல்ல

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s