முடிந்த ஒன்று

நடந்து முடிந்த ஒன்று
காலம் பின் சென்று
அதை திருத்த கண்டுபிடிப்போம் ஒன்று
பலருக்கு அது தருமா நன்று ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s