இரு மனம்

நம்முள் இரு மனம்
ஒரு நல்ல மனம்
ஒரு கெட்ட மனம்

சிந்திப்போம் ஒரு கணம்
எது தருகிறது மற்றோருக்கு நறுமணம் ?

படம் : விக்கி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s