சிலை

ஊழல் செய்த தலைவனை
நடு ரோட்டில் நிற்க வைத்தனர் அவரது தொண்டர்கள் 
சிலையாய் அவன் மரணத்திற்குப் பிறகு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s