விதி மதி மிதி

இது தெரியாது

விதியை மதியால் வெல்ல முடியுமா?

இது தெரியும்

இவர் மிதிக்கிற மிதியால் பல நோய்யை வெல்ல முடியும்

Photo Credit : Krishna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s