நிலா

மேலிருந்து நீ பார்க்க
கீழே இவ்வுலகில்  பலர்  வந்து போக
வரும் வழி பிறப்பு
போகும் வழியோ இறப்பு
நடுவே அவரவர் வாழ்வுதன்னில் உன்னைக் காண்பது மிகச்சிறப்பு

சில சமயம் தேய்ந்து, 

சில சமயம் வளர்ந்து ‘

 சில சமயம் முழ நிலவாய்

 நீ வந்து

எற்ற தாழ்வு தான் வாழ்வின் சாரம் எனப் பாடம் தந்து

அதைக் கொண்டு உன்னைப் போல்      பிராகசித்தோர் இவ்வுலகில்  பலர் உண்டு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s