திருமலை தலைமுடி

திருமலை சென்று
தலைமுடி தந்து
திருமால் கண்டு
பெருமிதம் கொண்டு
இளன் மடித்தன்னில் அமர்ந்த
இமயனை பாரீர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s