கை

எல்லாம் நம் கையில் என்று சிலர்
அனைத்தும் அவன் கையில் என்று பலர்

ஆழமாக ஆராய்ந்தால் இருப்பது ஒரு கை

அது தன்னிடமோ அல்லது அவனிடமோ
முழு நம்பிக்கை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s