மூன்று முகம்

திராவிட களம்
மூன்று முகம்
மறைந்தும், இவ்முகங்கள் பலர் மனதில் தினம்
இவர்கள் என்றும் வாழும் இனம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s