நான் யார்

நான், நீ, நாம், அது மற்றும் அவன் – ஒருமை தான்

பல நாள், பல – சில ரால் உருவாகிய நான்

கேள்வி : நான் யார்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s